Puun tarjonnan ja käytön lisäyksillä merkittäviä taloudellisia hyötyjä Etelä-Savoon

Etelä-Savon metsätoimialan lähitulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Metsävaroja riittää vastaamaan kasvavaan puunkysyntään kestävästi Etelä-Savon maakunnan alueelle suunniteltujen investointien lisäksi myös maakunnan ulkopuolisille kohteille.

 

Metsätoimialan menestys on pohjautunut Etelä-Savossa saha- ja vaneriteollisuuteen ja sitä tukevaan metsien rakenteeseen. Tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua rinnakkain uusien käyttökohteidenkin kanssa. Mahdollisista suurinvestoinneista huolimatta puunhankintaa olisi mahdollista lisätä edelleen myös ylimaakunnallisiin käyttökohteisiin, mikäli panostetaan tehostettuun puunkorjuuseen ja metsänkasvua lisääviin hoitotoimenpiteisiin. Teollisuuden lisäksi muina taloudellisina hyötyjinä ovat niin metsänomistajat, korjuu- ja kuljetusyrittäjät kuin Etelä-Savon aluetalous. Aluetalouden tasapainomallin mukaiset kokonaishyödyt ovatkin osoittautumassa huomattavasti suuremmiksi verrattuna pelkkiin suoriin hyötyihin. Tämä johtuu siitä, että suorien hyötyjen lisäksi puuntarjonnan lisääminen ja alueinvestoinnit toisivat toteutuessaan mukanaan muitakin positiivisia vaikutuksia aluetalouteen. Taloudellisten hyötyjen lisäksi on kuitenkin jatkossa kiinnitettävä huomiota metsän intensiivisen hyödyntämisen ympäristönäkökulmiin.

 

Kokonaisuudessaan Etelä-Savon aines- ja energiapuuntarjontaa on mahdollista nostaa jopa 8.5 miljoonaan kuutioon vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 7 miljoonan kuution tasosta. Mikäli tarjontaa vastaava määrä kyetään korjaamaan ja toimittamaan jatkojalostukseen, niin puunhankinnan kokonaiskustannukset yltäisivät lähes 500 miljoonaan euroon. Metsänomistajille kohdentuvien kantorahojen vuosittainen osuus voisi nousta skenaariosta riippuen jopa 50 miljoonaa euroa nykyisestä noin 230 miljoonan euron tasosta.

 

Etelä-Savon puunkysynnän tulevaisuuden näkymiin lisättiin uusien investointikohteiden oletettu puunkäyttö. Esille nousseista investointisuunnitelmista biohiilipellettien raaka-ainelähteenä voi olla metsähake. Suuren sahainvestoinnin toivottaisiin lisäävän merkittävästi nykyistä mäntytukin alueellista käyttöä. Investointien rakentamisen aikaiset hyödyt sekä muut välilliset aluetalouden vaikutukset tuovat merkittävän piristysruiskeen Etelä-Savon aluetalouteen. Etelä-Savon puunkysyntää voitaisiin nostaa mahdollisten investointien myötä 4.3 miljoonaan kuutioon nykyisestä 3 miljoonan kuution tasosta. Puunkysynnän alueellinen lisääminen ei vähentäisi puun vientiä naapurimaakuntiin, mikäli kyettäisiin samanaikaisesti panostamaan puuntarjontaskenaarioiden mukaisesti tehostettuun metsänkasvatukseen ja puunkorjuuseen.

 

Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Lappeenrannan teknillisen yliopisto (LUT) määrittivät Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa – Tulevaisuusvisio 2020-luvulla -hankkeessa Etelä-Savon metsätaseen, joka kuvaa maakunnan alueen puuntarjonta- ja kysyntäpotentiaalien vaikutuksia alueellisiin puuvirtoihin siten, että myös investointimahdollisuudet on huomioitu. Kehitystä tarkasteltiin vuoteen 2030 asti. Metsätaseessa vertailtiin kolmea vaihtoehtoista tulevaisuusvisiota puuntarjonnasta ja -kysynnästä. Puuntarjonnassa tarkasteltiin ainespuu- ja energiapuupainotteisia metsänkasvatus- ja korjuuvaihtoehtoja, joita vertailtiin nykyisenkaltaiseen kehitykseen. Kysyntävaihtoehtoina vertailtiin mahdollisten uusien investointien, suuren sahan sekä alueellisten biojalostamoiden, vaikutuksia Etelä-Savon puuvirtoihin. Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 Etelä-Savossa. Hankkeessa raportoidaan erikseen vielä tarkemmin Etelä-Savon aluetalouden vaikutukset

 

Kirjoittaja toimi hankkeen projektipäällikkönä. Kirjoitus pohjautui hankkeen lehdistötiedotteeseen (23.3.2017) ja loppuraportin (19.5.2017) mukaisiin tuloksiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-081-6

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.